فیلم/ فناوری پارک سریع خودرو در چین

یک شرکت چینی رباتی ساخته که مشکلی که سال ها بعد می تواند به یک معضل در این کشور تبدیل شود را حل کند. رباتی که خودرو را در مدت کوتاهی در بهترین نقطه پارک می کند و در مدت کوتاهی آن را باز می گرداند.
کلیــد واژه هــا
نظــر شـــما
نـــام پســت الکترونیــکی تصویـر امنـیتی