نشست مشترک شورای اسلامی شهر مشهد با شهرداران و روسای شوراهای اسلامی شهر یزد

ابراز امیدواری محمدرضا حیدری به بیشتر شدن همکاری دو شورای اسلامی شهر مشهد و یزد
کلیــد واژه هــا
نظــر شـــما
نـــام پســت الکترونیــکی تصویـر امنـیتی