واکنش به عدم شفافیت جمع آوری کمکهای مردمی از سوی هنرمندان

جواد اشکذری، روزنامه نگار و فعال فرهنگی برنامه #واکنش / قسمت دوم
کلیــد واژه هــا
نظــر شـــما
نـــام پســت الکترونیــکی تصویـر امنـیتی