مکان‌های پخش مسابقات جام‌جهانی در بوستان‌های سطح شهر مشهد

احسان اصولی : پخش مسابقات جام‌جهانی در سطح شهر موجب نشاط جمعی و تقویت حس تعلق به تیم ملی می‌شود.
کلیــد واژه هــا
نظــر شـــما
نـــام پســت الکترونیــکی تصویـر امنـیتی