آریو برزن به کاروان جاده ولایت سلام داد

مردم مهماندوست یاسوج، میزبان پنجمین روز از سفر کاروان بزرگ جاده ولایت شدند #جاده_ولایت ، قسمت ششم
کلیــد واژه هــا
نظــر شـــما
نـــام پســت الکترونیــکی تصویـر امنـیتی