تجلیل اعضای شورای شهر مشهد از شهرآرا

در آستانه روز خبرنگار صورت گرفت: تجلیل اعضای شورای شهر مشهد از شهرآرا
نظــر شـــما
نـــام پســت الکترونیــکی تصویـر امنـیتی