برگزاری ورکشاپ عکاسی استیج باحضور آزاده اخلاقی

او یکی از بزرگترین پروژه های عکاسی کشور(به روایت یک شاهد عینی)که به ثبت لحظه مرگ ۱۷ شخصیت تاریخ معاصر کشور پرداخته را اجرا کرده است
کلیــد واژه هــا
نظــر شـــما
نـــام پســت الکترونیــکی تصویـر امنـیتی