سخنان استاندار خراسان رضوی در صحن علنی شورای شهر مشهد

نظــر شـــما
نـــام پســت الکترونیــکی تصویـر امنـیتی