لبخند تو خط بطلانی بر تمام نومیدی‌هاست، همشهری!

این شبها از خواجه ربیع تا نمایشگاه، از شهرک شهیدرجایی تا کوهسنگی و پیروزی، لب‌ها خندان است و دلها پر امید فصل همدلی، از قربان تا غدیر
نظــر شـــما
نـــام پســت الکترونیــکی تصویـر امنـیتی