نخستین رویداد فرهنگی گردشگری قم در مشهد، پنج شنبه شب در بوستان کوهسنگی به کار خود پایان داد

▫️ این رویداد همزمان با اعیاد قربان تا غدیر و توسط سازمان اجتماعی فرهنگی شهرداری برگزار شد.
نظــر شـــما
نـــام پســت الکترونیــکی تصویـر امنـیتی