نطق پیش از دستور علیرضا شهریاری، عضو هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر مشهد

نظــر شـــما
نـــام پســت الکترونیــکی تصویـر امنـیتی