رنج سلاخی

روایت شهرآرا از کسانی که در کشتارگاه مشهد نان خود را از دل خون بیرون می کشند
کلیــد واژه هــا
نظــر شـــما
نـــام پســت الکترونیــکی تصویـر امنـیتی