بازدید دانشجویان دانشگاه ماکسی میلیان مونیخ از خانه داروغه مشهد

کلیــد واژه هــا
نظــرات شــما
تصمیم کبری
21:28 114 2 پاســخ به ایــن نظــر

یکی ازموضوعات جالب خانه داروغه موزه مکتب خانه وفضای آموزش و پرورش درزمان قدیم هست که واقعا جالبه! به خصوص فروش بلیت با قیمت مناسب به دانش آموزان ومعلمان وفرهنگیان، تاهم فال باشه هم تماشا! به این صورت که هم بازدیداز طریق مدرسه هاباشه وهم کسب در آمد برای مخارج وبازسازی این خانه های تاریخی ارزشمندکشورما ایران اسلامی،پدرومادرهاهم باخریدبلیت فرزندانشون درمدرسه برای بازدید از خانه های تاریخی کاملا مؤافق هستند تا نسل جدیدنسبت به تاریخ و اصالت و معماری بناها وفرهنگ ولباس وپوشش ایرانی فاصله نگیرند

روزنامه شهرآرا

با سلام
مخاطب گرامی، ضمن سپاس ازاعتماد شما، نظرتان ثبت وبه حوزه سردبیری ارجاع شد.
با تشکر از همراهی گرمتان.

تصمیم کبری
13:24 59 0 پاســخ به ایــن نظــر

من ازاستان فارس برای شماپیام گذاشتم به امید مؤفقیت روزافزون برای شما وپربیننده ترشدن شهرآراآنلاین، روزنامه مجازی شهردوست داشتنی مشهدمقدس،با تشکرفراوان ازنظرلطف شما

روزنامه شهرآرا

با سلام
مخاطب گرامی، ضمن سپاس ازاعتماد شما، نظرتان ثبت وبه حوزه سردبیری ارجاع شد.
با تشکر از همراهی گرمتان.

نظــر شـــما
نـــام پســت الکترونیــکی تصویـر امنـیتی