بازدید فرماندار شهر مشهد از دانشگاه فنی و حرفه‌ای ثامن

نظــر شـــما
نـــام پســت الکترونیــکی تصویـر امنـیتی