حکم جوانترین شهردار کلانشهرهای ایران از وزیر کشور

محمدرضا کلایی، شهردار جوان مشهد از وزیر کشور حکم گرفت.
نظــر شـــما
نـــام پســت الکترونیــکی تصویـر امنـیتی