شورای شهر زیر تیغ منتقدان

6 متخصص و منتقد در گفتگو با رئیس شورای شهر مشهد فعالیت یک سال و نیم شورای پنج را به چالش کشیدند
نظــر شـــما
نـــام پســت الکترونیــکی تصویـر امنـیتی