کار سختی است، اما مهم این است که آغاز شده! - قسمت دوم

یک میزگرد هشت نفره با بانوان شاعر مشهدی برای بررسی موقعیت شعر زنان
نظــر شـــما
نـــام پســت الکترونیــکی تصویـر امنـیتی