تماشای زخم زمین

روایتی از سفر نیم روزه در عمق سی متری فروچاله های دشت های اطراف شهر به همراه "محمد درویش"، فعال محیط زیستی شهیر ایران
نظــر شـــما
نـــام پســت الکترونیــکی تصویـر امنـیتی