بازی با حاصل جمع صفر و بازی با حاصل جمع غیر صفر

2 روایت از یک گفت و گو در 3 مکان با محمد رضا کلایی، شهردار مشهد
نظــر شـــما
نـــام پســت الکترونیــکی تصویـر امنـیتی