عده ای همواره منتقدند تا هزینه ندهند

گپ و گفتی با شهریار آل شیخ درباره انتخابات، لیست امید، مدیریت شهری و راهبردها
نظــر شـــما
نـــام پســت الکترونیــکی تصویـر امنـیتی