جادوی بازی

گفتگو با کارآفرین جوانی که همراه تیمش توانست یکی از برترین بازی های موبایلی ایرانی را بسازد
نظــر شـــما
نـــام پســت الکترونیــکی تصویـر امنـیتی