کارآفرینی در مسیر طلبگی

گفتگو با یک کارآفرین طلبه که می خواهد فرهنگ کارآفرینی را در میان حوزویان گسترش دهد
کلیــد واژه هــا
نظــر شـــما
نـــام پســت الکترونیــکی تصویـر امنـیتی

از من بپرس

12:59۱۳۹۸/۰۲/۰۸ 84

جادوی بازی

13:12۱۳۹۸/۰۱/۲۷ 94