نماز عید قربان با حضور مجاورین و زائران در صحن جامع حرم رضوی در مشهد مقدس برگزار شد.


کلیــد واژه هــا
نظــر شـــما
نـــام پســت الکترونیــکی تصویـر امنـیتی