در حال بارگذاری پلیر، لطفا منتظر بمانید ...

فیلم / عملیات تعقیب و گریز شبانه سپاه در قاسم‌آباد مشهد

عملیات تعقیب و گریز شبانه سپاه در قاسم‌آباد مشهد
کلیــد واژه هــا
نظــرات شــما
محمد
08:55 2 1 پاســخ به ایــن نظــر

سلام این کشف توسط یکی از پایگاههای حوزه دو یاسر انجام شده که طبق روال همیشه بسیجی و پایگاه کاشف و ... نامی ازش برده نمیشه و باید مثل ولیش غریب باشخ

علی
09:02 1 1 پاســخ به ایــن نظــر

سلام این کشف توسط بسیجیان جان به کف یکی از پایگاه های تابعه حوزه دو یاسر انجام شد که متاسفانه و طبق روال همیشه نامی ازشون برده نمیشه

نظــر شـــما
نـــام پســت الکترونیــکی تصویـر امنـیتی