در حال بارگذاری پلیر، لطفا منتظر بمانید ...

فیلم / گفتگوی شهرآرا با احمد نوروزی رئیس کمیسیون اقتصادی، سرمایه گذاری و مشارکت ها

فتگوی شهرآرا با احمد نوروزی رئیس کمیسیون اقتصادی، سرمایه گذاری و مشارکت ها
کلیــد واژه هــا
نظــر شـــما
نـــام پســت الکترونیــکی تصویـر امنـیتی