در حال بارگذاری پلیر، لطفا منتظر بمانید ...
روز چهارم نمایشگاه مطبوعات یک میهمان ویژه داشت؛

شهردار روزنامه‌نگار

نظــر شـــما
نـــام پســت الکترونیــکی تصویـر امنـیتی