• خانه
  • خبرهای سایت
  • ویژه نامه آسیب شناسی شبکه های اجتماعی
کد خبر : 52523
/ 11:59

ویژه نامه آسیب شناسی شبکه های اجتماعی

ویژه نامه آسیب شناسی شبکه های اجتماعی
کلیدواژه ها
اشتراک گذاری
نظرات شما
رضا
10:44 0 0 پاســخ به ایــن نظــر

معرفی کتاب:

دین و بشر مدرن:

349 - دیگر ایمان و منطق دینی و اخلاق تاریخی نه پاسخگوی بشر مدرن است و نه امکان عمل دارد و چیزی جز عذاب نیست. و لذا هر کجا هم که شریعت کهن حاکم است یا جنون و نفاق و امراض روانی و جنایت ها و ستم ها قرین است و حاکمیت شرعی جز به زور سرنیزه ممکن نمی آید.

اینست مسئله انسان مدرن!

350- تجربه طالبان و جمهوری اسلامی ایران نیز دو حجت بزرگ بر این واقیت تلخ است.

351- امروزه دیگر عبادات و نماز موجب پیشگیری از فحشاء و منکر نمی شود اگر می شد جامعه ما چنین نمی بود.

352- این یک وضعیت جهانی است و تحقق پیشگوئی ابطال شریعت بواسطه بزرگان دین در آخرالزمان است.

از کتاب " نامه های عرفانی " استاد علی اکبر خانجانی ص 57

----------------------------------------------------

تعلیم و تربیت آخرالزمانی

تعلیم و تربیت آخرالزمانی، تعلیم و تربیت تاریخی نیست بلکه تعلیم و تربیت عرفانی و جوهری و تکوینی است و نه تشریعی. و به لحاظ دینی به معنای پایان شریعت تاریخی و آغاز شریعت عرفانی است. و لذا شریعت تاریخی در آخرالزمان جز نفاق و فساد و فتنه و تعمیق جنون و کفر حاصل دیگری ندارد. معمای تضاد بین سنت و مدرنیته از همین روست. همه بن بست ها و مفاسد جامعه امروز ما نیز به همین دلیل است.

استاد علی اکبر خانجانی

کتاب مبانی هستی شناسی عرفانی ص ۴۷

نظــر شـــما
نـــام پســت الکترونیــکی تصویـر امنـیتی