• خانه
  • خبرهای سایت
  • پرونده استکبار ستیزی
کد خبر : 56488
/ 18:50

پرونده استکبار ستیزی

پرونده استکبار ستیزی

کلیدواژه ها
اشتراک گذاری
نظرات شما
رهرو ولایت
10:03 0 0 پاســخ به ایــن نظــر

لزوم مبارزه با تمامی جنیه های استکبار
قرآن مجید به مستضعفان نوید و بشارت می دهد که وارثان زمین خواهند شد. مستضعف کسی است که از سوی مستکبر به استضعاف کشیده شده است چه در عرصه ی جهانی و چه عرصه های کوچکتر. پس از استکبار ورزیدن بپرهیزیم و با انواع استکبار مبارزه کنیم. در گذشته سیاست های اقتصادی در مشهد و خراسان به گونه ای بوده است که عده ای به استضعاف کشیده شده اند و حالا با ادبیات و نگاه استکباری ، آنها را حاشیه نشین می نامند.

نظــر شـــما
نـــام پســت الکترونیــکی تصویـر امنـیتی