کد خبر : 79565
/ 12:54

رشد اقتصاد ایران در نیمه نخست سال

براساس بررسی‌های بانک مرکزی، رشد اقتصادی کشور در نیمه اول امسال ۴.۵ درصد و بدون احتساب نفت ۴.١ درصد و نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت، تنها ٠.١ درصد بوده است.

رشد اقتصاد ایران در نیمه نخست سال

به گزارش ایرنا، نرخ رشد مصرف نهایی بخش خصوصی از ١.٢ درصـد در نیمـه اول سـال ١٣٩۵ بـه ٣.٧ درصد در نیمه نخست سال ١٣٩۶ افزایش یافته است.
نـرخ رشـد مخـارج مصـرف نهـایی بخـش دولـت نیـز در نیمـه نخست سال ١٣٩۶ درمقایسه با دوره مشابه سال قبل ٣.۵ درصد افزایش یافته است.به علاوه، شاخص ضمنی "تولید ناخالص داخلی" و "تولید ناخالص داخلی بدون نفت" نیز طی دوره زمانی مزبـور بـه ترتیـب دارای رشـد ١٠.٢ و ٨.٩ درصدی بوده اند.گروه صنایع و معادن در شش ماه نخست سال ١٣٩۶ از نـرخ رشـدی معـادل ۴.۵ درصـد برخوردار شد کـه در مقایسه با دوره مشابه سال قبل ۵.٣ واحد درصد افزایش یافته و در نتیجه سهمی معادل ١واحد درصد از نـرخ رشـد ۴.۵ درصدی اقتصاد را در دوره مورد بررسی به خـود اختصـاص داده اسـت.
در ایـن گـروه، ارزش افـزوده بخـش هـای "صنعت"، "معدن"، "ساختمان" و "آب و برق و گاز" به ترتیـب بـا نـرخ هـای رشـد ۴.٨ ، ٠.۴ ، ٠.۶ و ٧.٣ درصـدی مواجه بوده‌اند. در بخش ساختمان، ارزش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ساختمان مناطق شهری به قیمت‌هـای جـاری طـی شش ماهه اول سال ١٣٩۶ درمقایسه با دوره مشابه سال قبل ١٢.۶ درصد افزایش یافته است. 
کلیدواژه ها
اشتراک گذاری
نظــر شـــما
نـــام پســت الکترونیــکی تصویـر امنـیتی