کد خبر : 80336
/ 11:29

مصوبات پانزدهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر مشهد مقدس

مصوبات پانزدهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر مشهد مقدس

به منظور مساعدت به شهروندان شهر مشهد مقدس، شهرداری موظف است از زمان ابلاغ این مصوبه بهای خدمات سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی را در سال ۹۶ با حداکثر افزایش به میزان ۹ درصد (آخرین نرخ تورم سالانه بانک مرکزی) به نسبت محاسبات سال ۹۵ محدود کرده و در کلیه حوزه های درآمدی، در فیش نوسازی درج و از مودی دریافت نماید.
تبصره: ارزش معاملاتی املاک (P) ملاک عمل در بهای خدمات مذکور، مشابه P ملاک عمل در محاسبه عوارض نوسازی خواهد بود. 

اصلاح و متمم بودجه سال 1396 سازمان اتوبوس رانی که از حیث منابع به مبلغ ۲,۵۲۶,۴۳۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال و از حیث مصارف به مبلغ ۲,۵۲۶,۴۳۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال (که منابع و مصارف 37 درصد افزایش نسبت به بودجه مصوب داشته است) به شرح آلبوم پیوست مهر شده توسط شورای اسلامی شهر و با لحاظ تبصره های زیر به تصویب رسید:
تبصره 1 : شهرداری مشهد مقدس (سازمان اتوبوسرانی) مکلف است، گزارش بهای خدمات سازمان اتوبوسرانی به حومه شهر مشهد را تهیه و نسبت به تامین اعتبار هزینه مذکور از طریق مراجع ذیربط اقدام و نتیجه را حداکثر ظرف مدت یک ماه به شورای اسلامی شهر مشهد مقدس ارایه شود.
تبصره 2 : شهرداری مشهد مقدس مکلف است، نسبت به تهیه گزارش عارضه یابی و آسیب شناسی دلایل کاهش میزان رضایتمندی مردم و کاهش استفاده شهروندان از حمل و نقل عمومی(اتوبوسرانی) و همچنین راهکارهای اصلاحی پیشنهادی، اقدام نموده و نتایج آن را حداکثر ظرف مدت سه ماه به شورای اسلامی شهر مشهد مقدس ارایه نماید .
تبصره 3 : با توجه به شرایط خاص تبلیغات در وسایل نقلیه عمومی ، مقرر گردید تبلیغات در بدنه و داخل اتوبوس و درآمدهای آن از مصوبه شماره 6387/94/4/ ش مورخ 14/05/1395 شورای اسلامی شهر مستثنی گردد .

اصلاح بودجه سال 1396 سازمان تاکسی رانی که از حیث منابع به مبلغ ,۵۶,۸۵۴,۳۲۰,۰۰۰   ریال و از حیث مصارف به مبلغ  ۵۶,۸۵۴,۳۲۰,۰۰۰ ریال (که منابع و مصارف 11 درصد کاهش نسبت به بودجه مصوب داشته است) به شرح آلبوم پیوست مهر شده توسط شورای اسلامی شهر به تصویب رسید.

اصلاح و متمم بودجه سال 1396 سازمان پایانه های مسافربری که از حیث منابع به مبلغ 205.181.000000ریال و از حیث مصارف به مبلغ 205.181.000000ریال (که منابع و مصارف نسبت به بودجه مصوب، جابجایی کاهش و افزایش در منابع و مصارف داشته، ولی در سرجمع بودجه تغییری نداشته است) به شرح آلبوم پیوست مهر شده توسط شورای اسلامی شهر و لحاظ تبصره زیر به تصویب رسید:
تبصره: با توجه به ظرفیت اقتصادی پایانه های مسافربری، و تردد سالانه حدود 23 میلیون ورودی و خروجی ، شهرداری ( سازمان پایانه ها ) مکلف است با پیش بینی در بودجه سال 1397 سازمان ، مطالعات بازار در خصوص افزایش درآمد حاصل از ارایه خدمات و کالا به مسافرین با استفاده از مشارکت بخش خصوصی را انجام و نتیجه را اجرایی و گزارش آن را به شورا اسلامی شهر مشهد مقدس ارایه نماید.

اصلاح و متمم بودجه سال 1396 شرکت بهره برداری قطارشهری که از حیث منابع به مبلغ 729.056.127.000 ریال و از حیث مصارف به مبلغ 729.056.127.000 ریال (که منابع و مصارف 5 درصد افزایش نسبت به بودجه مصوب داشته است) به شرح آلبوم پیوست مهر شده توسط شورای اسلامی شهر و با لحاظ تبصره زیر به تصویب رسید:
تبصره : با توجه به شرایط خاص تبلیغات در وسایل نقلیه عمومی ، مقرر گردید تبلیغات در ایستگاهها ، بدنه و داخل قطارشهری و درآمدهای آن از مصوبه شماره 6387/94/4/ ش مورخ 14/05/1395 شورای اسلامی شهر مستثنی گردد .

اصلاح بودجه سال 1396 شرکت احداث قطارشهری از حیث منابع به مبلغ 52.370.000.000 ریال و مصارف به مبلغ 52.370.000.000 ریال (که منابع و مصارف 3 درصد کاهش نسبت به بودجه مصوب داشته است) به شرح آلبوم پیوست مهر شده توسط شورای اسلامی شهر و لحاظ تبصره زیر به تصویب رسید:
تبصره : شهرداری مشهد مقدس موظف است گزارش تفکیک شده از اعتبارات و محل هزینه اوراق مشارکت عرضه شده برای احداث خطوط قطارشهری مشهد مقدس ، به شورای اسلامی شهر حداکثر ظرف مدت یک ماه ارایه شود.

اصلاح و متمم بودجه سال 1396 موسسه شهرآرا که از حیث منابع به مبلغ,۱۲۸,۵۴۹,۰۷۷,۰۰۰ ریال و از حیث مصارف به مبلغ ۱۲۸,۵۴۹,۰۷۷,۰۰۰ ریال (که منابع و مصارف 1 درصد افزایش نسبت به بودجه مصوب داشته است) به شرح آلبوم پیوست مهر شده توسط شورای اسلامی شهر و با لحاظ تبصره زیر به تصویب رسید:
تبصره: شهرداری مشهد مقدس مکلف است نسبت به تعیین مکان جدید برای ساختمان موسسه شهرآرا و انتقال آن در سال 1397 ، اقدام لازم را به عمل آورده و معادل ریالی آن را از قسمت مصارف بودجه سال 1397 حوزه اقتصادی کاهش دهد.

اصلاح بودجه سال 1396 سازمان فرهنگی و اجتماعی که از حیث منابع به مبلغ 387.229.419.000 ریال و از حیث مصارف به مبلغ 387.229.419.000 ریال (که منابع و مصارف 3 درصد کاهش نسبت به بودجه مصوب داشته است) به شرح آلبوم پیوست مهر شده توسط شورای اسلامی شهر و لحاظ تبصره زیر به تصویب رسید:
تبصره: با توجه به اهمیت جذب سرمایه در توسعه و عمران شهر، ایجاد اشتغال پایدار و کاهش ناهنجاری های اجتماعی و ارتقای امنیت شهر ، شهرداری مشهد مقدس مکلف است در بودجه پیشنهادی سال 1397 سازمان فرهنگی و اجتماعی سر فصل آموزش و بستر سازی فرهنگی برای جذب سرمایه و تکریم سرمایه گذار را پیشنهاد نماید.

اصلاح بودجه سال 1396 سازمان زمین و مسکن که از حیث منابع به مبلغ
۷۵,۰۲۷,۲۴۰.۰۰۰ ریال و از حیث مصارف به مبلغ ۷۵,۰۲۷,۲۴۰.۰۰۰ ریال (که منابع و مصارف 3 درصد کاهش نسبت به بودجه مصوب داشته است) به شرح آلبوم پیوست مهر شده توسط شورای اسلامی شهر و با لحاظ تبصره زیر به تصویب رسید:
تبصره : نظر به اهمیت اقتصاد زمین در مدیریت شهری و با توجه به مطالعات انجام شده در خصوص املاک بزرگ مقیاس پیرامون شهر مشهد مقدس که در معرض تخریب می باشد ، سازمان زمین و مسکن مکلف است برای تملک و یا مدیریت این املاک از طریق تهاتر ، تعریف کاربری های خاص و یا مشارکت با مالکین، در برنامه و بودجه سال 1397 سازمان، پیشنهاد مناسب را لحاظ و به شورای اسلامی شهر ارایه نماید .

اصلاح بودجه سال 1396 شرکت نمایشگاه بین المللی که از حیث منابع به مبلغ 185.181.000.000 ریال و از حیث مصارف به مبلغ 185.181.000.000 ریال (که منابع و مصارف 2 درصد کاهش نسبت به بودجه مصوب داشته است) به شرح آلبوم پیوست مهر شده توسط شورای اسلامی شهر و لحاظ تبصره های زیر به تصویب رسید:
تبصره 1: شهرداری مشهد مقدس مکلف گردید مبلغ افزایش در هزینه های فصل اول ( جبران خدمات کارکنان ) را به مبلغ 000/000/600/3 ریال از سر فصل سایر فصول کسر، به نحوی که در سرجمع مصارف، افزایش ایجاد نشود و این مبلغ به بخش چهارم مازاد درآمد بر هزینه اضافه شود و درصورتی که تاکنون و بدون مجوز، مازاد بر اعتبار مصوب مصرف شده، اقدام قانونی لازم صورت پذیرد.
تبصره 2 : شهرداری موظف است درخصوص وصول مطالبات سنواتی شرکت نمایشگاههای بین المللی مشهد، برنامه ریزی و اقدامات لازم انجام دهد و گزارش آن را هر سه ماه یکبار به شورای اسلامی شهر مشهد مقدس ارایه نماید.

اصلاح بودجه سال 1396 سازمان میادین، میوه و تره بار که از حیث منابع به مبلغ ۳۲۴,۷۷۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال و از حیث مصارف به مبلغ ۳۲۴,۷۷۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال (که منابع و مصارف 3 درصد کاهش نسبت به بودجه مصوب داشته است) به شرح آلبوم پیوست مهر شده توسط شورای اسلامی شهر به تصویب رسید.

اصلاح و متمم بودجه سال 1396 سازمان مدیریت پسماند که از حیث منابع به مبلغ ۸۹۳,۵۱۳,۱۹۷,۰۰۰ریال و از حیث مصارف به مبلغ۸۹۳,۵۱۳,۱۹۷,۰۰۰ ریال (که منابع و مصارف 1 درصد افزایش نسبت به بودجه مصوب داشته است) به شرح آلبوم پیوست مهر شده توسط شورای اسلامی شهر و با لحاظ تبصره زیر به تصویب رسید:
تبصره: به منظور ارزیابی عملکرد و تصمیم گیری درباره اقدامات سازمان پسماند، شهرداری مشهد مقدس ( سازمان مدیریت پسماند) مکلف است گزارش سود و زیان هریک از فعالیت های درآمدی را به تفکیک تهیه و در لایحه تفریغ بودجه سال 1396 به شورا اسلامی شهر مشهد مقدس ارایه نماید.

اصلاح بودجه سال 1396 سازمان فردوس ها که از حیث منابع به مبلغ 351/577/347/000 ریال و از حیث مصارف به مبلغ 351/577/347/000 ریال (که منابع و مصارف نسبت به بودجه مصوب، جابجایی (کاهش و افزایش) در منابع و مصارف داشته ولی در سرجمع بودجه تغییری نداشته است)

با عنایت به پتانسیل بسیار مناسب آثار ارزشمند هنری و میراثی متعلق به هنرمندان و مجموعه داران بخش خصوصی مجاز و ضرورت ساماندهی این آثار ارزشمند و استفاده از این فرصت در راستای تحقق اهداف فرهنگی، اجتماعی شورای اسلامی شهر مشهد مقدس گذران اوقات فراغت شهروندان و زائران و ایجاد اشتغال و درآمد، شهرداری مشهد مقدس حداکثر ظرف مدت سه ماه نسبت به اجرایی کردن بندهای زیر اقدام و گزارش اقدامات انجام شده را در مهلت مقرر به شورای اسلامی شهر ارایه نماید:
الف- انعقاد تفاهم نامه همکاری فی مابین شهرداری مشهد مقدس و تشکل مجموعه داران مجاز بخش خصوصی وفق مفاد بند 6 ماده 55 قانون شهرداری ها و ماده 27 آیین نامه مدیریت، ساماندهی، نظارت و حمایت از مالکان و دارندگان اموال فرهنگی_تاریخی منقول مجاز و ارایه دستورالعمل مربوطه جهت تصویب به شورای اسلامی شهر مشهد مقدس.
ب- در اختیار قرار دادن قطعه زمین به منظور احداث مجتمع بزرگ گردشگری ویژه موزه داران و صاحبان آثار هنری خصوصی با مشارکت مجموعه داران مجاز، بخش خصوصی و با رعایت مفاد بند 6 ماده 55 قانون شهرداری ها
کلیدواژه ها
اشتراک گذاری
نظــر شـــما
نـــام پســت الکترونیــکی تصویـر امنـیتی