کد خبر : 99284
/ 09:21

بایدها و نبایدهای بودجه ریزی در مدیریت شهری

مصوبات شورای شهر در بخش بودجه به شهرداری ابلاغ شد

بایدها و نبایدهای بودجه ریزی در مدیریت شهری

شهرآرا آنلاین - علیرضا ظهیری - روزنامه مردم مشهد در راستای آگاهی بخشی به شهروندان و اطلاع رسانی مصوبات پارلمان شهری، به صورت مستمر اقدام به انتشار متن مصوبات قطعی و لازم الاجرای شورای اسلامی شهر می کند. در ادامه این سلسله گزارش ها، امروز هم جزئیات برخی مصوبات شورا که اخیرا به مدیریت شهری ابلاغ شده است، به منظور اطلاع مخاطبان منتشر می شود.

یکی از مهم ترین دستورکارهای جلسات علنی شورا به بررسی مصوبات مربوط به بودجه بخش های مختلف مدیریت شهری برمی گردد. در این گزارش، بودجه ابلاغی برخی سازمان ها و مؤسسات زیر مجموعه مدیریت شهری برای سال ٩٨ تشریح می شود.

 

بودجه سال ٩٨ سازمان عمران

بودجه سازمان عمران شهرداری باتوجه به اهمیت بودجه ریزی در این بخش، یکی از اولین موارد بررسی شده توسط اعضای شورای اسلامی شهر بود که پس از بررسی و تصویب برای اجرا به مدیریت شهری ابلاغ شد.

براساس ماده واحده این مصوبه، بودجه سال ٩٨ سازمان عمران، در بخش منابع به مبلغ ۵٩٨ میلیارد و ٨٣۵میلیون و ٨٩۶ هزار ریال و در بخش مصارف به مبلغ ۵٩٨ میلیارد و ٨٣۵ میلیون و ٨٩۶ هزار ریال تعیین شده است. این بودجه در بخش های منابع و مصارف نسبت به اصلاح بودجه سال ٩٧ به میزان ٣٩ درصد کاهش داشته است.

در بخش تبصره های عمومی بودجه سازمان عمران شهرداری مشهد آمده که این سازمان مکلف است تکالیف و ضوابط بخشنامه بودجه سال ٩٨ شهرداری های کشور را رعایت کند.

بر اساس یکی از تبصره های بودجه سازمان عمرانی شهرداری مشهد، این سازمان مکلف است باتوجه به رویکرد درآمد زایی و استفاده از ظرفیت و توان تخصصی خود، علاوه بر شرکت در مناقصات شهرداری مشهد، نسبت به شرکت در مناقصات پروژه های مختلف بخش خصوصی و سایر دستگاه های اجرایی اقدام و گزارش آن را به صورت شش ماهه به شورای اسلامی شهر ارائه کند.

 

بودجه امسال سازمان سامان دهی مشاغل شهری

بودجه سال ١٣٩٨ سازمان سامان دهی مشاغل شهری و فراورده های کشاورزی نیز برای اجرا به مدیریت شهری ابلاغ شد.

براساس ماده واحده این مصوبه، بودجه امسال سازمان سامان دهی مشاغل شهری و فراورده های کشاورزی، در بخش منابع به مبلغ ١١۵۵ میلیارد و ٣٠٣ میلیون و ٩۵۶ هزار ریال و در بخش مصارف به مبلغ ١١۵۵میلیارد و ٣٠٣ میلیون و ٩۵۶ هزار ریال تعیین شده است. منابع و مصارف نسبت به اصلاح بودجه سال ١٣٩٧ به میزان صددرصد افزایش داشته است.

براساس تبصره های اختصاصی این مصوبه شهرداری مشهد مکلف است وفق یکی از تبصره ها و بندهای ضوابط و مقررات تبلیغات شهری، نسبت به واگذاری همه فضاهای تبلیغاتی در سال جاری به سازمان سامان دهی مشاغل و فراورده های کشاورزی، با رعایت شرایط مصوبه مزبور اقدام کند.

همچنین سازمان سامان دهی مشاغل شهری و فراورده های کشاورزی مکلف است با مشارکت بخش خصوصی، نسبت به احداث بازارهای تخصصی مانند بازار پروتئین، بازار میگو و ماهی و غیره، با اولویت احداث در املاک شهرداری، اقدام و آثار مالی آن را در لایحه اصلاح بودجه سال ١٣٩٨ منعکس کند.

 

بودجه شرکت نمایشگاه بین المللی

بودجه امسال شرکت نمایشگاه بین المللی مشهد نیز توسط رئیس پارلمان شهری مشهد برای اجرا به مدیریت شهری ابلاغ شد.

براساس ماده واحده این مصوبه، بودجه امسال شرکت نمایشگاه بین المللی، در بخش منابع به مبلغ ٢۴٩میلیارد و ۶٧١ میلیون و ۵٠٠ هزار ریال؟ و در بخش مصارف به مبلغ ٢۴٩ میلیارد و ۶٧١ میلیون و ۵٠٠ هزار ریال است. منابع و مصارف نسبت به اصلاح بودجه سال ١٣٩٧ به میزان ۶ درصد افزایش داشته است.

 

سازمان فردوس ها و بودجه ۶۵٠‌میلیاردی

بودجه سال ١٣٩٨ سازمان فردوس ها نیز با افزایش ٢٨ درصدی نسبت به سال١٣٩٧ جهت اجرا به شهرداری مشهد ابلاغ شد.

براساس ماده واحده این مصوبه، بودجه سال ١٣٩٨ سازمان فردوس ها، در بخش منابع به مبلغ ۶۵۵ میلیارد و ۶۵٣ میلیون و ٩٧۴ هزار ریال و در بخش مصارف به مبلغ ۶۵۵ میلیارد و ۶۵٣ میلیون و ٩٧۴ هزار ریال درنظر گرفته شده است.

بر اساس تبصره های این مصوبه، سازمان فردوس ها مکلف است به منظور بهره برداری از اراضی بدون استفاده در بهشت رضوان (١٨٠ هکتار)، نسبت به کاشت گونه های گیاهی با مصرف آب کم، مانند زعفران و غیره، یا ایجاد گلخانه با استفاده از آب موجود یا خرید آب بازیافتی، با مشارکت بخش خصوصی اقدام کند. همچنین این سازمان موظف است گزارش اجرایی کردن مصوبه وصول عوارض حق الدفن را به شورای اسلامی شهر ارائه و آثار مالی آن را در لایحه اصلاح بودجه سال ١٣٩٨ منعکس کند.

 

افزایش ٢۴١ درصدی بودجه سازمان حمل و نقل و ترافیک

بودجه امسال سازمان حمل و نقل و ترافیک با ٢۴١ درصد افزایش نسبت به سال گذشته، از سوی شورای اسلامی شهر به منظور اجرا به شهرداری مشهد ابلاغ شد.

براساس ماده واحده این مصوبه، بودجه سال ٩٨ سازمان حمل و نقل و ترافیک، در بخش منابع به مبلغ ۴٩٣میلیارد و ۶٢٢ میلیون و ۵٨٧ هزار ریال و در بخش مصارف به مبلغ ۴٩٣ میلیارد و ۶٢٢ میلیون و ۵٨٧ هزار ریال تعیین شده است.

همچنین براساس این مصوبه منابع و مصارف نسبت به اصلاح بودجه سال ١٣٩٧ به میزان ٢۴١ درصد افزایش داشته است.

براساس تبصره های این مصوبه سازمان حمل ونقل و ترافیک مکلف است گزارش اقدامات انجام شده، فعالیت ها و برنامه های آتی و بازخورد ها و میزان اثرگذاری اقدامات انجام شده را حداکثر ظرف مدت ۶ ماه از تاریخ ابلاغ قانونی این مصوبه، به شورای اسلامی شهر ارائه کند.

همچنین این سازمان باید اقدامات لازم درباره تهیه مقدمات اجرای طرح ترافیک محدوده مرکزی را (بسته های اجتماعی) و نتایج آن را به همراه جزئیات اجرای طرح، حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ قانونی این مصوبه، به شورای اسلامی شهر ارائه کند.

 

بودجه سال ١٣٩٨ سازمان پارک ها و فضای سبز

رئیس شورای اسلامی شهر مشهد همچنین بودجه سال ١٣٩٨ سازمان پارک ها و فضای سبز را به منظور اجرا به شهرداری مشهد ابلاغ کرد.

براساس ماده واحده این مصوبه، بودجه امسال سازمان پارک ها و فضای سبز، در بخش منابع به مبلغ ١٣٠٧میلیارد و ۵۴۶ میلیون و ١٠ هزار ریال و در بخش مصارف به مبلغ ١٣٠٧ میلیارد و ۵۴۶ میلیون و ١٠هزار ریال در نظر گرفته شده که این بودجه، چه در بخش منابع و چه در بخش مصارف، نسبت به اصلاح بودجه پارسال به میزان ۶۴٨ درصد افزایش داشته است.

در تبصره این مصوبه نیز آمده که سازمان پارک ها و فضای سبز مکلف است فهرست همه زمین های بالای ۵ هکتار با کاربری فضای سبز در طرح جامع شهر مشهد را (مالکیت شهرداری- سایر مالکیت ها)، حداکثر ظرف مدت ٣ ماه از تاریخ ابلاغ قانونی این مصوبه، به شورای اسلامی شهر ارائه کند.

 

بودجه ٢ هزار و ۵٠٠ میلیاردی آتش نشانی

آتش نشانی مشهد یکی از قسمت هایی است که سهم بیشتری از بودجه سال ٩٨ را به خود اختصاص داده است و اعضای شورای اسلامی شهر مشهد پس از تصویب بودجه این سازمان، مصوبه فوق را به منظور اجرا به مدیریت شهری ابلاغ کردند.

براساس ماده واحده این مصوبه، بودجه سال ١٣٩٨ سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی، در بخش منابع به مبلغ ٢۵٧١میلیارد و ۶٨٣ میلیون و ٢٨٨ هزار ریال و در بخش مصارف به مبلغ ٢۵٧١ میلیارد و ۶٨٣ میلیون و ٢٨٨ هزار ریال معین شده است. منابع و مصارف این بودجه نیز نسبت به اصلاح بودجه سال ١٣٩٧ به میزان ۶٨ درصد افزایش داشته است.

در تبصره های این مصوبه نیز آورده شده که شهرداری مکلف است مبلغ ۵ میلیارد ریال به سرجمع اعتبارات آموزش کارکنان شهرداری از محل اعتبارات مطالعات و پژوهش اضافه و هزینه کرد آن را به سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی تفویض کند. همچنین سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی باید اعتبارات لازم برای پرداخت سنوات و پاداش پایان خدمت کارکنان بازنشسته سازمان را که ناشی از اعمال قانون مشاغل سخت و زیان آور است، پیش بینی و در لایحه اصلاح بودجه امسال منعکس کند.

براساس تبصره سوم این مصوبه، سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی مکلف است پیش بینی اعتبارات لازم را، جهت پرداخت حقوق ایثارگران مطابق مصوبه هیئت وزیران معمول و تأثیر آن را در لایحه اصلاح بودجه سال ١٣٩٨ منعکس کند.

مطابق مصوبات شورای اسلامی شهر مشهد ، مساجد، حسینیه ها و مدارس علمیه از پرداخت بهای خدمات آتش نشانی معاف هستند. در صورت ساخت فضاهایی غیرانتفاعی توسط خیران، انجمن های خیریه و سازمان های مردم نهاد، معافیت از بهای خدمات آتش نشانی با تأیید کمیسیون برنامه و بودجه، فناوری اطلاعات و منابع انسانی شورای اسلامی شهر امکان پذیر است.

 

سازمان مپ و بودجه ١۴٠٠ میلیاردی

بودجه امسال سازمان مدیریت پسماند با افزایش ۴٨درصدی از سوی اعضای شورای شهر تصویب و از طریق رئیس این شورا به شهرداری برای اجرا ابلاغ شد.

براساس ماده واحده این مصوبه بودجه سال ١٣٩٨ سازمان مدیریت پسماند، در بخش منابع به مبلغ ١۴۶۶میلیارد و ۴۴١ میلیون و ۶٢۶ هزار ریال و در بخش مصارف به مبلغ ١۴۶۶ میلیارد و ۴۴١ میلیون و ۶٢۶ هزار ریال مصوب شده است. این بودجه در حوزه های منابع و مصارف نسبت به اصلاح بودجه سال١٣٩٧ افزایش ۴٨درصدی داشته است.

 

بودجه امسال سازمان اجتماعی فرهنگی

با تصویب اعضای شورای اسلامی شهر در جلسه اسفند و در جریان بررسی بودجه سال ٩٨ شهرداری مشهد، بودجه سازمان اجتماعی فرهنگی هم تصویب و برای اجرا به شهرداری مشهد ابلاغ شد.

براساس ماده واحده این مصوبه، بودجه سال ١٣٩٨ سازمان اجتماعی فرهنگی، با افزایش ٢١٨ درصدی نسبت به اصلاح بودجه سال ٩٧ در بخش منابع به مبلغ ١٣٠٩ میلیارد و ۶۴٣ میلیون و ٣٢٢ هزار ریال و در بخش مصارف به مبلغ ١٣٠٩ میلیارد و ۶۴٣ میلیون و ٣٢٢ هزار ریال درنظر گرفته شده است.

این مصوبه دارای ٣ تبصره اختصاصی است؛ برمبنای تبصره اول رعایت و اجرای تمامی تبصره های حوزه مأموریتی فرهنگی و اجتماعی در بودجه مصوب سال ١٣٩٨ شهرداری مشهد، برای سازمان فرهنگی و اجتماعی الزامی است.

در تبصره دوم آمده که شهرداری مکلف است گزارش پیشرفت فیزیکی همه پروژه های عمرانی حوزه فرهنگی و اجتماعی را به صورت فصلی، به شورای اسلامی شهر ارائه کند.

در تبصره سوم نیز به شهرداری اجازه داده شده است از طریق جابه جایی فی مابین اعتبارات هزینه ای تملک دارایی سرمایه ای حوزه اجتماعی فرهنگی، نسبت به اجرای تکمیل گود چوخه شهید بابا نظر به مبلغ ١٠میلیارد ریال، تکمیل سالن ورزشی امامت به مبلغ ١٠ میلیارد ریال، تکمیل سالن ورزشی پایانه معراج به مبلغ ٩ میلیارد ریال، تعمیر و تجهیز فضاهای ورزش همگانی سطح شهر به مبلغ ١۶ میلیارد ریال و احداث ۴سالن ورزشی پایگاه قهرمانی(شفا ، ثامن، شهید مغنیه، میثاق ) بر اساس تکلیف برنامه میان مدت عملیاتی مجموعا به مبلغ ۴٨ میلیارد ریال( غیر نقد)، پس از اخذ تأییدیه کمیسیون تخصصی مربوط شورای اسلامی شهر اقدام و در ردیف پروژه های تملک دارایی سرمایه ای لحاظ و آثار آن را در لایحه اصلاح بودجه سال١٣٩٨ منعکس کند. 

 

کلیدواژه ها
اشتراک گذاری
نظــر شـــما
نـــام پســت الکترونیــکی تصویـر امنـیتی