نسخه پی دی اف

تقسیط مطالبات شهرداری از اشخاص حقیقی و حقوقی

لایحه شماره ١۶٨٨۶٨/٢١ مورخ ٨ / ٩ / ٩۶ با موضوع نحوه دریافت و تقسیط مطالبات شهرداری از اشخاص حقیقی و حقوقی در جلسه علنی
مو رخ ١١ / ١٠ / ٩۶ شورای اسلامی شهر مشهد مقدس مطرح و به شرح ذیل به تصویب رسید.
﷯ ماده واحده: به شهرداری مشهد مقدس اجازه داده می شود مستند به ماده ٧٣ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت( اصلاحیه ماده ٣٢ آیین نامه مالی شهرداری‌ها ) و ماده ۵٩ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و در راستای رونق بخشی به حوزه فعالیت و اشتغال در صنعت ساختمان ، نسبت به وصول و تقسیط بدهی مودیان ( اعم از حقیقی یا حقوقی) با رعایت بندهای زیر اقدام نماید.
﷯ به مبلغ پرداخت نقدی مودی، از تاریخ ابلاغ قانونی این مصوبه ، ضرایب تخفیف به شرح جدول زیر اعمال می شود.
٢ – در هر مورد همزمان با درخواست متقاضی، حداقل ٢٠ درصد از بدهی برآورد شده باید به صورت نقد پرداخت شود و مابقی آن حداکثر تا ٣۶ ماه تقسیط می شود که در این صورت مبلغ بدهی تقسیط شده به استناد ماده ۵٩ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر ، بر مبنای نرخ مصوب شورای پول و اعتبار محاسبه و اخذ خواهد شد. در صورت انصراف متقاضی و تقاضای استرداد وجه قبل از صدور مجوز مربوط، شهرداری موظف است مبلغ مذکور را به وی استرداد نماید.
﷯ تبصره ١ – به منظور مساعدت و کمک به مودیان در کلیه حوزه های درآمدی ، در صورت پرداخت تقسیطی تا یک سال، صرفا اصل بدهی دریافت می شود و افزایش حاصل از تقسیط، نسبت به سالهای دوم و سوم محاسبه می شود.
﷯ تبصره ٢ – بدهی مودیان در حوزه های ۴ و ۵ درآمدی، به پیشنهاد شهردار منطقه و تایید کمیته نظارتی مربوط، تا سقف سیصد میلیون ریال، بدون پیش پرداخت و تا سقف ٣۶ ماه، قابل تقسیط می باشد و مشمول افزایش ناشی از تقسیط نمی شود.
٣ – در صورت تقسیط بدهی، مودی باید نسبت به سپردن یک فقره چک بابت افزایش عوارض و بهای خدمات تا میزان حداکثر نرخ مصوب شورای پول و اعتبار ( مورد اشاره در ماده ۵٩ قانون رفع موانع تولید) و به تاریخ آخرین سررسید چک های تقسیط اقدام نماید که در صورت برگشت هر یک از چک های تقسیط ، شهرداری موظف به وصول چک مزبور و تصفیه حساب کامل می باشد. چنانچه مودی کلیه چک های تقسیط را در سررسید مقرر پرداخت نماید چک مزبور مسترد خواهد شد. در عین حال در صورت عدم پرداخت هر یک از اقساط بدهی در دوره تقسیط، شهرداری می تواند برای مطالبه و وصول اصل قسط مربوطه و مابه التفاوت نرخ مصوب شورای پول و اعتبار ( مورد اشاره در ماده ۵٩ قانون رفع موانع تولید) از طریق مراجع ذیصلاح قانونی اقدام نماید.
۴ – شهرداری مشهد مقدس می تواند به منظور دریافت بدهی مودیان، نسبت به عقد قرارداد با بانک ها و موسسات مالی و اعتباری ( با پرداخت حداکثر سود تسهیلات مصوب شورای پول و اعتبار ) اقدام نموده و مودیان را به منظور دریافت تسهیلات طبق مقررات مربوط به بانک معرفی نماید.
۵ – درج عبارت زیر در زمان صدور مجوزهایی که دارای فرم تصفیه حساب بدهی به صورت اقساطی می باشند الزامی است: " این ملک دارای بدهی اقساطی است و پاسخ گویی به هر گونه استعلام که منجر به تغییر مالکیت و نقل و انتقال ملک شود، منوط به پرداخت کل بدهی و تصفیه حساب کامل می باشد" .
۶ – به مودیانی که درخواست اقساط خود به صورت نقدی قبل از سررسید چک ها را دارند، درصورت تعجیل حداکثر ١٨ درصد سالیانه، تخفیف تعلق می گیرد.
٧ – شرایط تضامین و چک های تقسیط به شرح زیر می باشد:
١ – ٧ – تضمین پرداخت بدهی های تقسیط شده:
الف: تقسیط تا یک میلیارد و پانصد میلیون ریال ( یکصدو پنجاه میلیون تومان): با معرفی دو نفر ضامن معتبر و دریافت چک از بدهکار و هر یک از ضامنین ( با استعلام از بانک و عدم سابقه چک برگشتی)
ب: تقسیط بیش از یک میلیارد و پانصد میلیون ریال: با ترهین سند ملک و دریافت ضمانتنامه بانکی.
ج: درخصوص تضامین لازم برای چک های تقسیطی، در حوزه های ۴ و ۵ درآمدی که کل بدهی مودی تا یکصد میلیون ریال باشد، با اخذ سفته به میزان بدهی و برای بدهی بیشتر از یکصد میلیون ریال تا مبلغ سیصد میلیون ریال، با معرفی یک ضامن و ارائه چک از آن‌ها ( با استعلام از بانک و عدم سابقه چک برگشتی) اقدام نماید.
٢ – ٧ – ارزش ریالی املاک تعرفه شده که بابت تضامین ارائه شده است، می بایست حداقل سی درصد بیش از بدهی مورد تقسیط باشد. ارزش گذاری املاک توسط کارشناسان مورد تایید شهرداری صورت می پذیرد.
٣ – ٧ – ظهر چک های تقسیط بدهی می بایست توسط مالک و ضامنین امضا شود و حداکثر فاصله زمانی بین تاریخ چک های دریافتی ٣ ماه می باشد.
۴ – ٧ – تمامی چک های دریافت شده از مودی می بایست از بانک های واقع در شهر مشهد مقدس که تحت نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشند صادر شده باشد.
٨ – شهردار مشهد مقدس می تواند صرفا برای یک بار به منظور مساعدت با مودیانی که در پرداخت بدهی خود دچار عسر و حرج شده اند، افزایش زمان تقسیط حداکثر تا شش ماه را به مدیران مناطق تفویض نماید منوط به اینکه از سقف ٣۶ ماه تجاوز ننماید.
٩ – شهرداری مشهد مقدس موظف است به منظور جلوگیری از افزایش بدهی های معوق ، پایگاه داده بدهکاران بد حساب ( دارای چک برگشتی تصفیه نشده و یا عدم ادای تعهد مالی) را ایجاد و به روز رسانی نماید. این پایگاه با سیستم شهرسازی مرتبط می شود. همچنین از تقسیط سایر بدهی های این گونه اشخاص و دریافت چک از آنان ( به عنوان متعهد یا ضامن ) خودداری خواهد شد.
١٠ – شهرداری مشهد مقدس می تواند با رعایت غبطه و صلاح خود و با درخواست مودی ، می تواند مطالبات خود را از محل املاک، اموال و مستغلات معرفی شده از سوی مودی دریافت نماید. در این راستا صرفا املاکی مورد قبول است که دارای سند رسمی مالکیت بوده و ارزیابی آن توسط کارشناس رسمی منتخب شهرداری صورت گرفته باشد.
﷯ تبصره ١ – مراحل اداری این بند از طریق مدیریت املاک و مستغلات شهرداری و با تایید معاون مالی و پشتیبانی شهرداری صورت می پذیرد.
﷯ تبصره ٢ – موضوع این بند مشمول تخفیف پرداخت نقدی نمی شود.

itbaran.ir شرکت داده پردازی باران شرق توس