مسئول روابط عمومی قطار شهری مشهد خبر داد: ٢ ماه دیگر ورودی غربی ایستگاه فجر در خط ٢ باز می‌شود

خسروی- «با تشکر از مسئولان شهرداری بابت راه‌انداختن خط دو قطار شهری تا منطقۀ محروم طبرسی شمالی. اما از مسئولان قطار شهر این سؤال را دارم که چرا هنوز که هنوز است ورودی غربی ایستگاه فجر در خط دو بسته است.». در پاسخ به این پیامک مسئول روابط عمومی قطار شهری مشهد با بیان اینکه برای همۀ ایستگاه‌های خط٢ پله‌برقی در‌نظر گرفته شده است، بیان کرد: «به‌دلیل اینکه پله برقی ورودی غربی ایستگاه فجر در خط دو قطار شهری هنوز راه نیفتاده است و مردم مجبورند از پله‌ها استفاده کنند ترجیحاً این ورودی به روی مسافران باز نشده است.».
زارع اضافه کرد: «شرکت ساخت قطار شهری به‌شدت در‌حال کار است؛ بر‌این‌اساس فکر می‌کنیم دوماه زمان ببرد تا این پله‌های برقی نصب شود و مردم بتوانند وارد سکو شوند.».
مسئول روابط عمومی قطار شهری مشهد دربارۀ تأخیر در باز‌شدن این ورودی خاطر‌نشان می‌کند: «همکاران ما مشغول ساخت ورودی‌های ایستگاه‌های دیگر از شهدا تا رضا‌شهر هستند و این باعث شده سرعت کمی کاهش یابد و روند باز‌شدن ورودی‌ها زمان‌بر شود.».

itbaran.ir شرکت داده پردازی باران شرق توس