محمدرضا سنگری: شاعر تازه‌کار نباید در الگوهای خود توقف کند

محمدرضا سنگری، عضو هیئت‌علمی دانشگاه و مدیر گروه ادبیات «پژوهشگاه فرهنگ و اندیشۀ اسلامی»، دربارۀ الگوگیری شاعران تازه‌کار گفت: «شاعر وقتی شاعر است که از دیگران بگیرد، اما در دیگران نماند.». وی افزود: «شاعر نباید در الگوهای خود توقف کند، بلکه باید از آن‌ها عبور کند و با شناسایی استعدادهای خود به باروری آن‌ها کمک کند. حتی ممکن است یک شاعر در یک فرم خاص از یک قالب شعری موفق باشد؛ به‌عنوان مثال حافظ از مجموع حدود ۵٠٠ غزلی که دارد ١۴۵ غزل را در یک وزن سروده‌ است و این مسئله نشان‌دهندۀ این است که حافظ در این وزن موفق‌تر است و در سایر وزن‌ها دارای چنین توفیقی نیست.». سنگری تأکید کرد: «هر شاعری باید موسیقی روح و ذهن خودش را دریابد تا پس از مدتی این موسیقی در شعرش نمود پیدا کند؛ بنابراین، اگر در ابتدای راه از دیگران الگوبرداری کند، مشکلی نیست، اما درنگ، توقف و ماندن پای یک شاعر به‌معنای گم‌شدن و تباه‌کردن استعداد است. شاعر تازه‌کار باید به‌تدریج از شاعرانی که الگوی خود قرار داده‌ عبور کند تا بتواند خودش را پیدا کند؛ همچنین تجربیاتش را در‌معرض نگاه و نقد جدی دیگران قرار دهد و از نقد نهراسد تا شعرش به باروری برسد.».

itbaran.ir شرکت داده پردازی باران شرق توس