از میان حرف مردم؛ درخواست شهروندان برای ارائۀ مشاوره توسط کنتورخوانان آب

باتوجه‌به کمبود آب و ضرورت فرهنگ‌سازی در صرفه‌جویی به شرکت «آبفا» مشهد پیشنهاد می‌کنم: مأموران رؤیت کنتورهای آب، دربارۀ چکه‌کردن شیرآب مشاوره بدهند و یا با خود واشر آب داشته باشند و به‌صورت رایگان در اختیار مردم قرار دهند.

itbaran.ir شرکت داده پردازی باران شرق توس