جداسازی آب‌شرب از آب‌خام در منطقۀ١٠

پروژۀ جداسازی آب‌شرب از آب‌خام، برای تأمین آب موردنیاز فضای‌سبز منطقۀ١٠مشهد به مرحلۀ اجرا درآمد. یکی از محورهای اساسی حفاظت و توسعۀ فضای‌سبز شهری، استفادۀ بهینه از منابع آبی دردسترس، متناسب با ویژگی‌های فضای‌سبز هرمنطقه است، از این‌رو پروژۀ جداسازی آب‌شرب از آب‌خام، برای تأمین آب موردنیاز فضای‌سبز منطقۀ١٠مشهد به مرحلۀ اجرا درآمد. به‌گزارش شهرآرا و به‌نقل از روابط‌عمومی منطقۀ١٠، این پروژه در بولوارهای «اندیشه» و «حجاب» با اعتباری بالغ‌بر ۵میلیارد و ۴٠٠میلیون‌ریال اجرایی شد.
این گزارش می افزاید: «عملیات تأمین منابع آبی سیستم آبیاری مکانیکی بولوار «اندیشه» نیز با ۵۶٧میلیون و ۴١٠هزار و ۴١۵ریال اعتبار انجام شد.».

itbaran.ir شرکت داده پردازی باران شرق توس