شورای عالی کار کمیتۀ دستمزد را برای تعیین میزان درآمد و معیشت کارگران رسمی کرد؛ ١٢ ماه بررسی برای ١٢ ماه معیشت

الهام مهدیزاده- تقریباً همه اذعان دارند که جامعۀ کارگری کشور، که بازویی توانمند برای چرخش اقتصاد کشور است، کفۀ دریافتی‌هایش، دربرابر کفۀ معیشت و هزینه‌های زندگی‌اش، مصداق همان مَثَل معروف «هشتش گروِ نهش است» شده است و، در این رابطه، اکنون نه دخل و خرج کارگران با هم همخوانی دارد نه حقوق با هزینه‌های خانوادۀ کارگران تا پایان ماه همراهی می‌کند. شاید همین موضوع سبب شد که اعضای شورای عالی کار، در کنار گفته‌های خود که این وضعیت معیشت کارگران را تأیید می‌کرد، دست به تصویب و تشکیل کمیته‌ای برای دستمزد
بزنند.
در همین زمینه، روز گذشته، شورای عالی کار، که با حضور معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نمایندگان گروه کارگری و کارفرمایی تشکیل شده بود، تصمیم گرفت کمیته‌ای دائمی برای دستمزد کارگران تشکیل دهد تا این کمیته هزینۀ معیشت کارگران برای تعیین دستمزد را بررسی و برآورد کند.
البته آنچه جامعۀ کارفرمایی و کارگری از کمیتۀ دستمزد به خاطر دارد همان کمیته‌ای است که، دقیقۀ ٩٠ و بعضاً در وقت اضافۀ روزهای اداری و کاری پایان سال، با حضور شرکای اجتماعی (نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت) تشکیل می‌شود تا این سه شریک، با چانه‌زنی و بالا و پایین کردن اعداد، حقوق ١٢ماهۀ سال آیندۀ کارگران را مصوب کنند.
اینکه دائمی شدن این کمیته برای تعیین دستمزد سال آیندۀ کارگران چه گره‌گشایی‌ای در حوزۀ معیشت و نزدیک شدن دخل به خرج کارگران خواهد داشت را شهرآرا، در این گزارش، از جامعۀ کارگری و کارفرمایی جویا شده است.

محاسبۀ حقوق بر مبنای واقعیت‌های کف جامعه
هادی ابوی، دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران، در گفتگو با خبرنگار شهرآرا، معتقد است که، با دائمی شدن کمیتۀ دستمزد، می‌توان تعیین حقوق کارگران را بر مبنای واقعیت‌های اقتصاد و روز جامعه محاسبه کرد. اینکه دائمی شدن کمیتۀ دستمزد چه گره‌گشایی‌ای در تعیین دستمزد کارگران در گذر یک سال خواهد داشت را دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران با استناد به مادۀ ۴١ قانون این‌گونه پاسخ داد: «براساس این مادۀ قانونی، میزان حقوق و دستمزد کارگران باید برمبنای تورم محاسبه شود تا کارگران، از نظر معیشتی، با مشکل روبه‌رو نشوند.». به گفتۀ دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران، آنچه با عنوان تورم در قالب اعداد و ارقام ارائه می‌شود با آنچه در زندگی و معیشت کارگران اثرگذار است تفاوت بسیاری دارد.وی ادامه داد: «در این رابطه، با دائمی شدن این کمیته، می‌‌توان بررسی جزئی‌ترین نیازهای معیشتی کارگران را به صورت شفاف و دقیق مورد بررسی و آنالیز قرار داد تا واقعیت‌های زندگی کارگران روی میز تصمیم‌گیری دستمزد قرار بگیرد.».

کارگران چطور با یک میلیون زندگی می‌کنند؟
دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران افزود: «نکتۀ دیگر این است که، وقتی دستمزد‌ها در پایان سال تعیین می‌شد، از ابتدای سال تا مردادماه، یک روند افزایشی در حوزۀ قیمت‌های بازار شکل می‌گرفت که، به خودی خود، افزایش دستمزد نمودی در زندگی کارگران نداشت.».
وی، در ادامه، شفاف بودن این اعداد و ارقام در محورهایی مانند میزان کالری موردنیاز، مسکن، و نیازهای بهداشتی و درمانی را مهم برشمرد و ادامه داد: «کمیتۀ تعیین دستمزد در شورای عالی کار وجود داشت اما دائمی و رسمی نبود و آنالیزهایی که آنان برای هزینه‌های یک خانوادۀ کارگری ارائه می‌دادند دیده نمی‌شد.».

وقتی سویا و تخم‌مرغ به جای گوشت
در سفرۀ کارگران قرار می‌گیرد
به گفتۀ دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران، این اظهارات دربارۀ معیشت کارگران در شرایطی بود که اکنون یک کارگر برای اجارۀ خانۀ خود حداقل ٨٠٠ هزار تومان پرداخت می‌کند و، برای آنکه بتواند هزینه‌های معیشتی خود را هم تأمین کند، اغلب به مشاغل دیگری از جمله مسافرکشی، پیک موتوری یا شغل‌هایی از این دست روی می‌آورد تا بخشی از هزینه‌های خود را جبران کند. ابوی به خوراک و تغذیۀ خانواده‌های کارگران نیز اشاره
داشت.
به گفتۀ او، کارگران، برای جلوگیری از هزینه‌های دیگر، در حوزۀ خوراک خود، وعده‌های گوشت قرمز را کمتر کرده‌اند و سویا و قارچ را بیش از قبل در سبد غذایی خود گنجانده‌اند. دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران افزود: «وقتی این گفته‌ها عنوان می‌شود و حتی از شرکای اجتماعی خواسته می‌شود آنان جداول آنالیز هزینه‌ای کارگران را ارائه ‌دهند، یا سکوت می‌کنند یا آنکه می‌گویند یک کارفرما توان پرداخت این میزان حقوق را ندارد.». ابوی موضوع درمان و مشکلات کارگران در این حوزه را نیز، بدون توضیحاتی، تنها با مثالی پاسخ داد و گفت: «برای پدر شدن، یک کارگر باید حدوداً حقوق یک ماه و نیم خود را به بیمارستان بدهد و این واقعیت زندگی و معیشت جامعۀ کارگری است.».

تأمین اجتماعی وظیفه‌اش اینجاست
محسن شرکا، رئیس انجمن کارفرمایی صنایع خراسان‌ رضوی، به عنوان نمایندۀ کارفرمایی، در گفتگو با شهرآرا، دغدغه‌های معیشتی کارگران را مورد تأیید و تأکید قرار داد و گفت: «آنچه کارفرمایان همانند جامعۀ کارگری به آن اذعان دارد این است که مشکلات جامعۀ کارگری، با اضافه کردن حقوق براساس نرخ تورم، برطرف نمی‌شود.».
رئیس انجمن کارفرمایی صنایع خراسان‌ رضوی با ارائۀ راهکارهایی عنوان داشت: «در کنار افزایش حقوقی که هرسال برای کارگران در نظر گرفته می‌شود، دولت نیز باید سهم خود را در قبال جامعۀ کارگری و کارفرمایی بپردازد.». وی با ارائۀ مصداق‌هایی از این حوزه عنوان کرد: «تأمین اجتماعی، که سازمانی در حوزۀ کارگری است، برای معیشت و حمایت از خانواده‌های کارگران، باید نقش خود را ایفا کند. چرا جامعۀ کارگری، با وجود اینکه هزینۀ تأمین اجتماعی را پرداخت می‌کند، برای تأمین هزینه‌های درمان خود، بار دیگر هزینه‌هایی جداگانه برای بیمه‌های تکمیلی
بپردازد؟».
رئیس انجمن کارفرمایی صنایع خراسان‌ رضوی گریزی نیز به حمایت دولت زد و گفت: «بخش عمده‌ای از حمل‌ونقل عمومی توسط کارگران استفاده می‌شود. بنابراین، دولت، با لحاظ کردن سوبسیدی برای کارگران به منظور استفاده از حمل‌ونقل عمومی، می‌تواند نقش مؤثری در حوزۀ معیشتی کارگران داشته باشد.».

itbaran.ir شرکت داده پردازی باران شرق توس