شهید محمود قدری آبکوه

تولد: ١٣٣۵،مشهد
شهادت: ١٨/١٠/۵٩، هویزه

itbaran.ir شرکت داده پردازی باران شرق توس