پیامبر مهربانی

با بچه‌ها او مهربان بود
با پیرترها مهربان‌تر
خوشرو و خوش‌اخلاق و خوشبو
از هرچه خوبی بود بهتر
وقتی که او آمد، بدی رفت
دل با خداوند آشنا شد
قرآن، چراغ راه آورد
دنیا پر از مهر و صفا شد
لبخند و نور و مهربانی
آورد جای دشمنی‌ها
او گفت: دختر نعمت است و
برکت و شمع روشنی‌ها
پیغمبر ما دوست دارد
باشیم با هم مهربان تر
اسلام را او به ما داد
باشیم تا با هم برابر
ما پیرو اسلام اوییم
دین پر از صلح و محبت
امروز روز رحلت اوست
پیغمبر خوبی و رحمت

﷯ طیبه ثابت
itbaran.ir شرکت داده پردازی باران شرق توس