نور آبی

پیش از این دانشمندان تحقیقاتی را در مورد مزایای نور آبی و از جمله نقش آن در کشتن باکتری‌ها، کمک به کنترل برخی بیماری‌های پوستی و... انجام داده بودند. اکنون پژوهشگران اسپانیایی می‌گویند نور آبی مزایای دیگری هم دارد و افراد بعد از تجربه شرایط روانی نامناسب و فشار و اضطراب می‌توانند با قرار گرفتن در معرض تابش نور آبی به شرایط بهتری
دست یابند.
آنان می‌گویند فشارهای روانی کوتاه‌مدت که در اثر روابط با اشخاص در اجتماع به‌وجود می‌آید، بدین‌شیوه قابل‌کاهش است. به‌عنوان‌مثال اگر فردی دچار فشار عصبی شود می‌تواند با پناه بردن به نور آبی تا‌حدی از بار این فشار و استرس رها شود. سلامت شرکت‌کنندگان در تحقیق، پس از ‌تنش عصبی و قرارگرفتن در معرض تابش نور آبی به‌مدت ۱۰‌دقیقه بهبود یافته و وضعیت مغز و قلب آن‌ها
بهتر شد.

itbaran.ir شرکت داده پردازی باران شرق توس