نسخه پی دی اف

دستِتا طِلا، وَردِرِن «پایتخت ۶» رِه بسازن

وَختی دِرَن چراغ سبز نُشون مِدَن، واز خودِتا رِه خُنُک نِکُنِن دِگه. با شمایُم دِداش «سیروس مقدم» که تو اختتامیه جشنواره وَرمِخِزی پشت میکروفن و مِگی: «ایجور نیستِگ که ما نِخِم پایتخت رِه بسازِم، دِلِما مِخِه، ولی بایَس بیبینِم مدیرای فرهنگی‌ام مِخَن یا نِه. تا الان همچی قایِم به مُو نِگُفتَن که مِخِم» اِنا، لفظی بِخَن گفته بِشَن که مدیر شبکه یک همونجه جَلدی مِره بالا و مِگه: «دِداش وَردِرِن بِسازن! فِقَط دستِتا طِلا، بِرِ نوروز ٩٨ بِرِسونِن.» اِنا، یَره‌ای دِره همی دو ماه دِگه که عید مره رِه مِگه؟ مگه دِرِم؟ مگه مِشه؟ مُو نِمدِنُم اینا مایکروفر دِرَن؟ خب لباس عیدم بِخِن بُدوزِن دِگه وَخت نِمِشه، مُو نِمدُنُم اینا چی‌جور مِشه مدیر مِرَن؟
ولی از مُو بُپُرسِن اینا از خداشایه ساخته بِره، ولی لامَصَب پول نِدِرَن. همی آبجی «الهام غفوری» که از یَگ طِرَف عِیالت مِره و از یَگ طِرَف دِگِه تِهیه‌کننده همه کارات مِرِه رِه بِفرستِن اَقَلِ‌کَندِش یَگ اوجی، موجی چیزی رِه پیدا کنه که حامی بِره، وقتی اونا قِبول‌دار بِرَن مدیرایم بله رِه مِگَن و دِگه مبارک بِشه. بعدشم دِداش شِنُفتُم شما موبایل نِدِری و عیالت دِره جواب تلفوناته مِدِه، ایجور بشه چی‌جور مِشه بِخَن بِذِت خِبَر بِدَن؟
﷯مُو خودُم یَگ سوژه بِرِ پایتخت دِرُم که مُخواستُم بُفروشُم به هالیوود، ولی دِگِه دیدُم چراغی که به خِنِه رِواست ره نذر امام‌زِده کنم بهتره، پس بِذِت مُگُم. ارسطو ای دِفِه مِخِه یگ زن روس بیگیره، وَرمِدِره همه نقی اینا ره لُکه مُکُنِه و مُبُره مسکو. اونجه اینا مِفَهمن که زنش فضانِوَرد مِرِه. وقتی اینا مِرَن ایستگاه فِضایی که ای ره بیبینن، تا سِوار سایوز مِرَن یَگ دِفِه حواسِشا پرت مِرِه و بابا پنجعلی استارت مِزِنه و اینا رِه مفرسته غَرغَر آسِمون. اونجه اینا آدم فضاییای قُزمیتی رِه مِبینن که مِخَن وَخِزَن زیمین و نسل ما رِه وَردِرَن. دِگه ایقَذه کِله‌وَنگشا مِرَن که اونا وِل بِدَن. ایجور مِشِه که زیمین رِه نجات مِدَن! هااا، جان دِداش حال کِردی، نِه؟ شماره کارت بِزِنه.کارت مُدُم به همی یَرِگه «تِنابنده» بگو بِرَم کارت به
مُشتِبا نخعی‌راد
itbaran.ir شرکت داده پردازی باران شرق توس