نسخه پی دی اف

از بخشیدن آنچه متعلق به نیازمندان است، دریغ نکنیم

موسوی| «اگر خدا بیشتر از نیـازتان به شــما بخشیده است، یــک مسئــــولیت اخلاقی در برابر آن دارید.» این جمله ای است که «جی کی رولینگ»، نویسنده داستان های پرطرفدار هری پاتر، در پاسخ به یک پرسش گفته است؛ اینکه چرا اموالش را بدون حساب و کتاب به خیریه ها بخشیده تا آن اندازه که دیگر عنوان میلیونر را از دست داده است.
مسئولیت اخلاقی ای که خانم رولینگ از آن صحـــبت می کند، همان چیزی است که اولیای دینمان هم بارها و بارها در احادیث مختلف به ما یادآور شده اند و متأســفانه بیـشتر اغنیا آن را نادیــده می گیرند: «خداوند سبحان خوراک فقرا را در اموال اغنیا قرار داده است؛ هر فقیری کـــه گرسنه بماند در نتیجه دریغ داشتن یک غنی از مال خود بوده است.»
حرفمان این نیست که شما هم مانند خانم رولینگ بی حد و حساب ببخشــید، آن قـدر که خودتان هم نیازمند شوید؛ بلکه در این روزهای پایانی سال و این بحران اقتصادی که پویش های مختلفی برای حمایت از نیازمندان به راه افتاده است، به اندازه توانایی تان از آن ها حمایت کنید تا فاصله طبقاتی در جامعه حتی اگر شده به قدر ذره ای جابه جا شود.
به راســتی که چه خــوش گفته است سعدی شیرین سخن:
«چو انسان را نباشد فضل و احسان
چه فرق از آدمی تا نقش دیوار
  به دست آوردن دنیا هنر نیست
یکی را گر توانی، دل به دست آر»

itbaran.ir شرکت داده پردازی باران شرق توس