نسخه پی دی اف

دِلَنگون رِفتن بِرنامه «علی انصاریان»

مُو نِمدُنُم بِرِ چی ای فوتفالیست‌ها وَختی پیر مِرَن ایقَذِه مِخَن مَعروف‌تر بِرَن و مِثِه هَمو سِلِفریتی سابق جِلو چِش بِشَن و هَر جور مِشِه خودِشا رِه تو یَگ کار جیدیدی نُشون مِدَن. اِنا، شما همی «علی انصاریان» رِه در نِظَر بیگیر، بازی که مِکِرد یَگ جور حاشیه مِساخت، یَگ دورِگی هم بازیگیری رِه امتحان کِرد که اوجور که «پژمان جمشیدی» صدا کرد ای معروف نِرَفت، دست آخر وَخِسته مُرجی ای بِرنامه شبکه تلفیزیونی آیو اِسپرت رَفته و ایقَذِه حاشیه دُرُست کِرد و خِندید که صدا و سیماشا نامه زِدَن و کلا بِرنامه رِه دِلَنگون کِردن.
او از قیضیه غش و ریسه رَفتن بِرا اسم بردن از خواننده اونور آبی، او از قیضیه «پیپ گواردیولا» که مِگُفت اگه اسمش بِخِه پیپ بِشه که کافیتان تیمِشایَم «کافیتان بِلَک» مِرِه! ایَم از این قیضیه جیدید که یَرِگه کارشناس بِرنامه که به حساب دکتر هم هستِگ، نِظریه فروید رِه به فوتفال مِچِسبونه و قِوی بودن برزیل رِه ایجوری مِخِه توجیه کِنِه. بعدش هم انصاریان مِگِه پس چرا تایلندیا فوتفالشا قَوی نِرفته؟ و ایقَذِه مِخَنده که کم مونده کَف استادیو پَهن بِرِه.
یَره بِر چِی ایقَذِه مِخِندی؟ خَیلی معذرت، ولی ای کارا رِه مُکُنی فِکر مُکُنن یَه‌کَم به حساب مِشَنگی دِداش. مُو نمدُنُم بِلَت نیستی مِثِه هَمی یَرِگه‌ مُرجی‌های دِگِه که جَلدی با ماشین لباس‌شویی و میان‌بِرنامه قیضیه رِه جَمع مُکُنَن، یَگ حرکتی بِزِنی که نون‌تا قَطع نِرِه؟ کو واستا بیبینُم، نِکنه هَوَس بِرنامه «بیراهه» کِردی که شطرنجی بُکُنن و بیارنت که درس عبرت بِری؟ جانِ دِداش کلا به خطِ قرمز اعتقاد دِری یا نِدِری؟
﷯وَخِز برو تو اینستا از یَگ کِسی، گروهی، داستانی خِلاصه هر چی دم دستت ریسید حمایت بُکُن و تریپِ روشن‌فِرکی وِردار که بیَن لایک بِزِنَن و معروف بِری و بِرا خودت هم یَگ شاخِ خِفَنگی بشی و پولدار بِری. بعد همی و قافلِمه گرانیتی بِراشا تَفلیغ کنی. صدا و سیماشا وَخِزه بِیِه التماس بکنه که ای کَبشِ تن‌تاک
مُشتِبا نخعی‌راد
itbaran.ir شرکت داده پردازی باران شرق توس