نسخه پی دی اف

مشارکت انفعالی کارساز نیست

بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده شهری بزرگ‌ترین دغدغه مدیریت توسعه شهرهاست و همواره مورد توجه بوده است. در بین الگوهای بهسازی و نوسازی، الگوی مشارکت نسخه‌ای است که با احتمال بیشتری سرعت و کیفیت بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده را تضمین، ‌و فعالیت‌ها را با موفقیتِ بیشتر قرین می‌کند. یک تعریف استاندارد می‌گوید مشارکت یعنی شرکت افراد در تصمیم‌گیری، اجرا، ارزشیابی و تقسیم منافع حاصل از یک پروژه. مشارکت شهری یکی از ابعاد مشارکت است و به مفهوم شرکت و حضور جدی، فعال، آگاهانه و ارادی، سازمان‌یافته و مؤثر افراد، گروه‌ها و سازمان‌های شهری در فعالیت‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی زندگی شهری برای نیل به اهداف جمعی است. آنچه از مفهوم مشارکت در جامعه به استخدام درآمده است ناظر بر مشارکت اقتصادی است اما در حوزه بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده، مشارکتی که به در اختیار گرفتن منابع مالی محدود شود کارساز نبوده است و نیست. بخش خصوصی با مشارکت انفعالی هرگز نخواهد توانست به مدیریت شهری در بهسازی بافت فرسوده کمک کند. مدیریت شهری نیز نخواهد توانست با مشارکت انفعالی راه به‌ جایی ببرد. خرید اوراق مشارکت شیوه عملیاتی و اجرایی مدل مشارکت انفعالی است، شیوه‌ای که اگرچه ممکن است بتواند منابع مالی را در اختیار مدیریت شهری قرار دهد اما خود به بلایی خانمان‌سوز‌ تبدیل‌ می‌شود که راه درمان ندارد. در مشارکت انفعالی، فقط به استفاده از امکان مالی سرمایه‌های خرد توجه می‌شود و از توان مدیریت تخصصی بخش خصوصی غفلت می‌شود. در این شیوه، به لحاظ حاکمیت روش‌های مدیریت دولتی، هزینه تمام‌شده بهسازی و نوسازی کماکان زیاد است. در این روش، نه‌تنها مسئولیت تمامی اقدامات در تمام سطوح بلکه تضمین سود مشارکت نیز بر عهده مدیریت شهری است. باید علاوه بر توان مالی، توان تخصصی و مدیریت حرفه‌ای بخش خصوصی در اختیار بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده قرار گیرد. مدیریت شهری باید فقط هدایت و راهبری کلان نوسازی را در تدوین سیاست‌ها، راهبردها، مدل‌های اجرایی و تعیین اولویت‌ها بر عهده داشته باشد و بخش خصوصی انجام مطالعات فنی و اقتصادی، پیشنهادهای روش‌های اجرایی در چهارچوب مقررات مصوب، تأمین منابع مالی و نهایتا اجرای نوسازی را به‌ پیش ببرد. مشارکت انفعالی در بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده کارساز نیست و باید هم‌زمان از توان و تجربه تخصصی و مدیریتی بخش خصوصی
استفاده کرد.﷯
محسن قناویزچی | مدیر پروژه نوسازی حر عاملی

itbaran.ir شرکت داده پردازی باران شرق توس